Die Preisträgerin Daphne Haim-Langford.
Foto: Tarsier Pharma